Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1
Definicje

 1. Usługodawca - Codernity Artur Smolarek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Robotniczej 70j, NIP: 5741963668, REGON: 241880431, email: kontakt@kursynazywo.pl
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi świadczonej drogą elektroniczną
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 4. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzący działalność gospodarczą.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z tych funkcji oferowanych przez Serwis internetowy Usługodawcy, które nie wymagają dokonywania rejestracji bądź logowania.
 6. Regulamin - regulamin w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
 7. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Szczegółowy wykaz i opis Usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Serwis internetowy (zwany też Serwisem) - serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem http://kursynazywo.pl, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.
 9. Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do Usług, służący również do założenia Konta Usługobiorcy.
 10. Konto - zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Usługobiorcy w ramach Serwisów Usługodawcy. Usługobiorca może wykorzystywać Konto do zarządzania swoimi Usługami
 11. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;
 12. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 13. Cennik - cenniki publicznie dostępnych usług świadczonych przez Usługodawcę objętych niniejszym Regulamine.
 14. Aktywacja - jednorazowa opłata umożliwiająca korzystanie przez Usługobiorcę ze świadczonych usług przez Usługodawcę
 15. Dni robocze - dni inne niż soboty oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ( Dz. U. z 1951 r., Nr 4 poz, 28 ze zm.)
 16. Okres rozliczeniowy - przedział czasowy dotyczący rozliczeń pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, w którym Usługobiorca płaci Usługodawcy wynagrodzenie za wykonywane Usługi.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z usług, świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca w Serwisie Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Usługobiorca nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poprzez fakt korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie dla wszystkich usług z cennika, chyba że usługa posiada swój regulamin. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.

§ 3
Zawarcie umowy

 1. Korzystanie z Usług oferowanych przez Usługodawcę wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę. Korzystanie z Usług serwisu jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Podstawę korzystania przez użytkownika z usług objętych Regulaminem stanowi umowa stron.
 3. W celu zainicjalizowania zawarcia umowy należy wypełnienić formularz rejestracyjny znajdujący się w Serwisie.
 4. Korzystanie z konta testowego zarejestrowanego przy użyciu kodu rabatowego nie obliguje do podpisania umowy po zakończeniu okresu testowego.
 5. W terminie 3 dni od przesłania przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego (lub po wygaśnięciu okresu ważności pakietu testowego, jeżeli Usługobiorca podczas rejestracji skorzystał z kodu rabatowego), Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą w celu podpisania umowy oraz prześle informacje niezbędne do dokonania opłaty za usługę.
 6. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę w procesie rejestracji z kodu rabatowego, przysługuje mu możliwość nieodpłatnego skorzystania z usług dostępnych w największym planie taryfowym przez okres jednego miesiąca kalendarzowego.
 7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość do odrzucenia zgłoszenia rejestracyjnego przesłanego przy pomocy formularza dostępnego na stronie Usługodawcy lub skontaktowania się z Usługobiorcą celem uzupełnienia informacji, których brak uniemożliwia prawidłowe zawarcie umowy.
 8. Płatności za Usługi można dokonywać za pośrednictwem serwisu elektronicznego obsługującego płatności elektroniczne on-line lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy Usługodawcy.
 9. Każdorazowo dokonany zakup będzie dokumentowany fakturą VAT, doręczoną na adres elektroniczny Użytkownika. Na żądanie Użytkownika faktura VAT zostanie przesłana drogą pocztową.
 10. Umowy zawierane są na czas nieokreślony, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 4
Rozwiązanie umowy

 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. Z dniem ustania stosunku prawnego wynikającego z zawartej między stronami umowy Usługobiorca zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.
 3. W szczególnych przypadkach, w których realizacja usługi Usługobiorcy powoduje nadmierne wykorzystanie usługi, mogące mieć wpływ na pogorszenie jakości usług świadczonych innym Usługobiorcom, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Usługobiorcy lub tez blokady całego konta. O ograniczeniu Usługobiorca zostanie powiadomiony przy pomocy wiadomości przesłanej na adres e-mail przypisany do konta Usługobiorcy.
 4. Rezygnacja Usługobiorcy z usług świadczonych przez Usługodawcy nie zobowiązuje Usługodawcy do zwrotu niewykorzystanej opłaty za usługi.

§ 5
Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej oraz korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny Usługobiorcy odpowiednio następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Zastosowanie przeglądarek Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Chrome z włączonym wsparciem języka Java Script.
  • Zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash lub nowszego, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących
  • Posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną niezbędnych do korzystania z usługi.
 3. Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i szkody wynikłe z niedostosowania się Usługobiorcy do wymogów technicznych niezbędnych do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę.

§ 6
Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Usługobiorcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 3. Do obowiązku Użytkownika należy spełnienie warunków technicznych, w tym sprzętowych. zabezpieczenie dostępu do Usługi i do panelu zarządzania przed nieuprawnionym korzystaniem przez inne Podmioty.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi lub rozwiązania umowy w przypadku Usługobiorcy, który:
  1. wykorzystuje usługi do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich
  2. narusza obowiązujące prawo, postanowienia regulaminu bądź dobre obyczaje
  3. narusza obowiązujące prawo oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług.
 6. Usługodawca zobowiązuje się, że sumaryczny czas dostępności i świadczenia usługi nie będzie niższy niż 99% całkowitej liczby godzin w danym miesiącu kalendarzowym.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Usługobiorcom korzystanie z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie WWW bądź przesłany e-mailem przed rozpoczęciem prac.
 8. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 9. W przypadku nieupoważnionego korzystania ze strony internetowej i Usług Usługodawcy zastrzega sobie on prawo do podjęcia niezbędnych działań, nie wykluczając wystąpienia na drogę sądową bez informowania o tym fakcie Usługobiorcy.
 10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikające z zachowań niezgodnych postanowieniami niniejszego regulaminu.
 11. Usługobiorca nie jest uprawniony do cedowania, przenoszenia praw i obowiązków z umowy na Podmioty trzecie.

§ 7
Wykluczenie Gwarancji oraz Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Usługodawca ani żaden z jego, partnerów nie będzie ponosić w stosunku do Usługobiorcy oraz osób trzecich odpowiedzialności z tytułu kosztów lub szkód mających bezpośredni lub pośredni związek z korzystaniem z Usługi.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikającej z braku ciągłości w dostarczeniu usługi związanych z czynnikami siły wyższej i innych zastrzeżonych w regulaminie
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz jakość informacji podawanych przez osoby trzecie. Jeśli ze strony Usługodawcy nie nastąpiło zaniedbanie to wyklucza się możliwość wnoszenia roszczeń przeciwko Usługodawcy z tytułu szkód materialnych bądź niematerialnych, poniesionych wskutek wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji.
 4. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegać będzie bez błędów, wad czy przerw, oraz co do tego, że dane informacje na stronach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Usługodawcę.

§ 8
Płatność za Usługi

 1. Wysokość abonamentu uzależniona jest od okresu, na który zamawiana jest Usługa oraz od zakresu Usługi, zgodnie z dostępnymi pakietami cenowymi, opisanymi w Ofercie.
 2. Wszelkie zmiany w wysokości abonamentu zostaną opublikowane w Serwisie najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wejście w życie. Zmiany dotyczące usług objętych abonamentem będą obowiązywać aktualnych Użytkowników po upływie ich okresu rozliczeniowego.
 3. Płatność za Usługi wnoszona jest z góry.
 4. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Kwota abonamentu jest niepodzielna, tzn.:
  1. Nie można wnieść opłaty za okres krótszy niż długość okresu rozliczeniowego na zamówioną Usługę,
  2. Rezygnacja przez Usługobiorcę z Usługi objętej abonamentem przed zakończeniem okresu rozliczeniowego, nie pociąga za sobą obowiązku zwrotu kwoty wpłaconej za abonament.

§ 9
Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na stronach Serwisu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.
 2. Serwis zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia na stronach Serwisu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 4. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Serwisu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 5. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkowników i Usługobiorców jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 6. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Serwisu w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 10
Ochrona prywatności

 1. Usługodawca gwarantuje Użytkownikom i Usługobiorcom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. Usługodawca umożliwia korzystanie ze swoich serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu wskazane (w niektórych przypadkach niezbędne) jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.
 3. Wszystkie podane przez Użytkownika lub Usługobiorcę dane mogą zostać wykorzystane do następujących celów:
  1. Umożliwienia zalogowania się do Serwisu (z tego względu rejestracja jest obowiązkowa)
  2. Obsługi transakcji zakupu
  3. Odpowiedzi na ewentualne pytania Użytkownika lub Usługobiorcy
  4. Wysyłki newslettera (jeżeli Użytkownik lub Usługobiorca wyraził zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i otrzymywanie newslettera)
  5. Analizy statystycznej
 4. Podawane przez Użytkowników i Usługobiorców dane nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych lub handlowych oraz nie będą uzupełniane z innych źródeł. Dostęp do danych mają jedynie podmioty świadczące wybrane usługi na rzecz Usługobiorcy (takie jak obsługa autoryzacji środków płatności).

§ 11
Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres poczty elektronicznej kontakt@kursynazywo.pl, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  • Oznaczenie Usługobiorcy
  • Przedmiot reklamacji,
  • Uzasadnienie reklamacji
 4. Jeżeli reklamacja zawiera braki formalne Usługodawca wzywa do ich uzupełnienia w terminie 5 dni roboczych pod rygorem braku rozpatrzenia reklamacji.
 5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany adres poczty elektronicznej.
 6. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu oraz przepisów prawa, jak również zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane w ustępie 3, a także reklamacje zawierające niecenzuralne obelżywe słownictwo, nie będą rozpatrywane.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach, których stroną jest Konsument, spory mogące wyniknąć z Umowy mogą zostać zakończone polubownie w drodze postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub poddane pod rozstrzygnięcie stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 2. Korzystanie przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza jego akceptację.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Usługodawcę rozstrzygane są przez właściwe sądy powszechne.
 4. W przypadku przedsiębiorców właściwość miejscowa sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporu leży po stronie przedsiębiorcy, jego siedziby, bądź miejsca zamieszkania.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie, Regulaminie i Cenniku stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw pokrewnych
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go na stronie Serwisu.

Załącznik 1
Charakterystyka oferowanych usług

Parametr Charakterystyka Konto Podstawowe Konto Standardowe Konto API - Podstawowe Konto API - Standardowe Konto API - Profesjonalne Konto API - Premium
Obsługiwane waluty Parametr charakteryzuje, które z obsługiwanych przez system walut będą dostępne w pakiecie. Lista dostępnych walut znajduje się tutaj. wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie
Panel klienta Dostęp do panelu klienta umożliwiajacego wyświetlanie w formie tabeli aktualnych kursów walut. HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS HTTP/HTTPS
oraz
Web Socket
HTTP/HTTPS
oraz
Web Socket
Dedykowany serwer Udostępnienie odseparowanej infrastruktury systemu wyłącznie do dyspozycji klienta. nie nie nie nie nie tak
Dodstęp API HTTP/HTTPS Dostęp do danych (API) w oparciu o protokoły HTTP oraz HTTPS. nie nie tak tak tak tak
Dodstęp API Web Socket Dostęp do danych (API) w oparciu o protokoły Web Socket (szyfrowany oraz nieszyfrowany). nie nie nie nie tak tak
Częstotliwość odświeżania danych Częstotliwość aktualizowania danych o kursach walut. 5 sekund w czasie rzeczywistym 60 sekund 60 sekund w czasie rzeczywistym w czasie rzeczywistym
Limit zapytań HTTP/HTTPS Miesięczny limit zapytań systemu o kursy walut (w oparciu o protokoły HTTP/HTTPS). bez limitu (tylko przez panel) bez limitu (tylko przez panel) 10 000 50 000 100 000 bez limitu
Limit przesłanych danych Miesięczny limit danych pobranych z systemu (suma wszystkich protokołów). brak limitu brak limitu brak limitu brak limitu 10 GB 100 GB
Limit adresów IP Dozwolona liczba adresów IP, z których może nastąpić połączenie HTTP/HTS do API. nie dotyczy nie dotyczy 1 2 brak limitu brak limitu
Limit sesji Web Socket Limit jednocześnie podłączonych klientów w oparciu o protokół Web Socket. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 1 3
Zwiększenie limitu sesji Web Socket Możliwość powiększenia limitu aktywnych sesji Web Socket. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy tak tak
Zwiększenie limitu zapytań HTTP/HTTPS Możliwość powiększenia limitu zapytań HTTP/HTTPS. nie dotyczy nie dotyczy tak tak tak nie dotyczy
Zwiększenie limitu przesłanych danych Możliwość powiększenia limitu przesłanych danych. nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy tak tak

Załącznik 2
Warunki płatności

Opłaty miesięczne za korzystanie z usług (w PLN netto):
Nazwa pakietu Umowa zawarta na czas nieokreślony Umowa zawarta 12 miesięcy
Konto Podstawowe 129,00 99,00
Konto Standardowe 179,00 149,00
Konto API - Podstawowe 79,00 59,00
Konto API - Standardowe 179,00 149,00
Konto API - Profesjonalne 549,00 459,00
Konto API - Premium 919,00 759,00
Jednorazowe opłaty aktywacyjne (w PLN netto):
Nazwa pakietu Umowa zawarta na czas nieokreślony Umowa zawarta 12 miesięcy
Konto Podstawowe 0,00 0,00
Konto Standardowe 0,00 0,00
Konto API - Podstawowe 0,00 0,00
Konto API - Standardowe 0,00 0,00
Konto API - Profesjonalne 99,00 0,00
Konto API - Premium 99,00 0,00
Usługi dodatkowe (w PLN netto):
Nazwa pakietu 1000 dodatkowych zapytań API (jednorazowo) 1 GB danych transferu (jednorazowo) 1 dodatkowa sesja Web Socket (miesięcznie)
Konto API - Podstawowe 10,00 nie dotyczy nie dotyczy
Konto API - Standardowe 10,00 nie dotyczy nie dotyczy
Konto API - Profesjonalne 10,00 10,00 49,00
Konto API - Premium nie dotyczy 10,00 49,00

Wykupione pakiety nie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy.